Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Fagbeskrivelser

Læs om de fag, du kan tage på Bachelor i teologi og mission. Fagene kan også tages som som enkeltfag.

Fagbeskrivelser

Fagbeskrivelser forår 2018

Kristen tro, etik og livstolkning

RLE1003 Kristen tro, etik og livstolkning
10 ECTS-point

Undervisningen giver en indføring i kristen troslære og etik. Studenterne tilegner sig kundskab om åbenbaringsforståel­se, læren om Gud og frelsen, kirken og nådemidlerne. Undervisningen viser sammenhængen mellem disse emner. Desuden gennemgås det bibelske grundlag for etikken og for livstolkningen, og det kristne menneskesyn drøftes.

 

Verdensreligionerne

RLE1004 Verdensreligionerne
10 ECTS

Kurset giver en grundlæggende indføring i fem store verdensreligioner. De forskellige verdensreligioner; jødedommen, islam, hinduismen, buddhismen og kinesisk religion studeres ud fra et historisk perspektiv og ud fra deres forskellige tros- og adfærdsformer. Der bliver også givet en grundlæggende indføring i religionsteorier, ligesom religionernes rolle og funktion i det moderne samfund vil blive diskuteret.

 

Nytestamentlige græske tekster

TM1003 Nytestamentlige græske tekster
10 ECTS

Forudsætter at TM1002 eller tilsvarende er bestået. Nytestamentlig græsk er et redskab inden for rammerne af det teologiske studium, og målet med at studere græsk er, at studenterne igennem dette vil kunne læse og forstå Det nye Testamente på dets grundsprog. Kurset fortsætter med nytestamentlig græsk grammatik og oparbejdelse af et centralt ordforråd. Dette arbejde udføres ved at læse tekster fra forskellige nytestamentlige litteraturtyper og med forskellige vanskeligheder. Arbejdet med Logos Bible Software vil blive videreført, og de studerende vil øve sig i at bruge programmet til at analysere tekster syntaktisk. Da nytestamentlig græsk er et redskab til videre arbejde i Det nye Testamente, vil en stor del af tekstvalget være identisk med teksterne i andre eksegetiske emner, især TM2003.

 

Homiletik og kirkelige handlinger

TM1503 Homiletik og kirkelige handlinger
5 ECTS

Faget giver en grundlæggende indføring i, hvad kristen forkyndelse og formidling er i et luthersk og nutidigt perspektiv. I undervisningen drøftes den indholdsmæssige profil på forkyndelse og formidling i forhold til de forskelligartede bibelske tekster, den (post)moderne tilhører, den gudstjenestelige ramme og de øvrige kontekster, hvor kristen forkyndelse og formidling finder sted. Der reflekteres over forkynderens og formidlerens egen rolle og særlige styrke og svagheder. Der arbejdes med forskellige typer tekster, varierede forkyndelsesformer og kommunikative udfordringer, som skiftende målgrupper stiller forkynderen overfor. Faget er også praktisk vinklet, så de studerende selv tilrettelægger, fremfører og evaluerer en prædiken til en defineret gruppe.

 

Nytestamentlig bibelteologi

TM2004 Nytestamentlig bibelteologi
10 ECTS

Forudsætter at RLE1001 er bestået. Kurset består af to større helhedsfremstillinger af nytestamentlig bibelteologi, henholdsvis synoptisk – og paulinsk bibelteologi. Derudover kortere fremstillinger af hovedtemaer i Pastoralbrevene, Hebræerbrevet og Johannes’ åbenbaring. Centrale spørgsmål som forståelsen af Jesus, af mennesket, om frelse og etiske spørgsmål går igen i alle dele af emnet, men samtidig give plads til drøftelse af de særlige kendetegn ved de forskellige dele af de tekster, der drøftes. Undervisningen er baseret på bibelteksterne i oversættelse, men vil også indeholde vigtige ord og begreber fra den græske tekst.

 

Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie

TM2005 Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie
10 ECTS

Forudsætter at TM1001 eller TM1002 og TM1003 er bestået. Kurset består af en introduktion til nytestamentlig samtidshistorie og nytestamentlig teologihistorie. Med nytestamentlig teologihistorie menes en historisk beskrivelse af teologiske ideer i Det nye Testamente og deres gensidige forhold. Det giver en introduktion til centrale teologiske temaer såsom Guds rige, kristologi, soteriologi, antropologi, synden og loven, Ånden og livet, kirken og Israel, eskatologi og livet efter døden. Der læses det meste af to store helhedsfremstillinger af henholdsvis nytestamentlig teologihistorie og nytestamentlig samtidshistorie, suppleret med passende uddrag fra andre værker.

Dogmatik med tekstlæsning

TM2007 Dogmatik med tekstlæsning
15 ECTS

Kurset giver en helhedsindføring til den kristne tro med udgangspunkt i den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse. Centrale temaer vil være læren om Den treenige Gud, frelsen, kirken og nådemidlerne. Indføringen i de centrale elementer af troslæren skal hjælpe studenterne til at udvikle et dogmatisk helhedssyn og hjælpe dem med at integrere de forskellige dogmer i et samlet dogmatisk system.

Mission i kontekst

TM2009 Mission i kontekst
10 ECTS

I faget behandles temaerne kulturanalyse og roller i mission (5 ECTS) og kontekstualisering og globale missionstrends (5 ECTS). Temaet kulturanalyse og roller i mission giver en indføring i forskellige teorier og modeller for kultur, verdensbillede, kulturanalyse, interkulturel sensitivitet og kulturskifteproblematik. Der redegøres for, hvordan teorier og modeller kan anvendes for bedre at forstå menneskers kulturelle kontekster og deres virkelighedsforståelse for at kunne nå disse med evangeliet. Andet hovedtema er kontekstualisering og globale missionstrends. Der gives en indføring i teorier og syn på forholdet mellem evangeliets universelle karakter og kultur som udtryk for lokal mangfoldighed, om evangeliets evne til at oversættes og inkarneres i enhver kultur, om forskellige kontekstualiseringstyper, om syn på anvendelsen af disse, og grænser og udfordringer for kontekstualisering i mission og menighedsopbygning. Gennem fokus på globale missionstrends får studenten indblik i væsentlige hovedtræk og tendenser i mission.

Apologetik og kirkens mission

TM2513 Apologetik og kirkens mission
10 ECTS

Kurset giver en indføring i apologetikkens grundlagsproblemer. Hovedfokus er på spørgsmålet om, hvordan forholdet mellem apologetik og mission kan forstås og er blevet forstået inden for teologien. Faget trækker veksler på religionsfilosofisk indsigt og søger at skabe forståelse for forskellige former for argumentation for og imod kristentroens sandhed. Derudover gives der en indføring i, hvordan forholdet mellem kristen virkelighedsopfattelse, filosofi og videnskab er forstået og kan forstås på forskellige måder afhængigt af teologisk og filosofisk grundopfattelse.

Fagbeskrivelser efterår 2018

Indføring i Bibelen

RLE1001 Indføring i Bibelen
10 ECTS-point

 

Kirkehistorie og konfessionskundskab

RLE1002 Kirkehistorie og konfessionskundskab
10 ECTS-point

 

Examen philosophicum

EX1001 Examen philosophicum
10 ECTS-point

 

Gammeltestamentlig hebraisk

TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk
20 ECTS-point

 

Johannesevangeliet og Romerbrevet

TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet
10 ECTS-point