Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Snup et enkeltfag til foråret!

Der er super spændende enkeltfag på programmet i foråret 2016 for både nærværs- og fjernstuderende. Bestået eksamen udløser godkendte ECTS-point.

Det er nu, du skal beslutte dig for, om ikke lige du skal snuppe et enkeltfag i foråret 2016.
Ansøgningsfrist: 1. december 2015
Studiestart 11. januar 2016

RLE1003 Kristen tro, etik og livstolkning
10 ECTS-point

Undervisningen giver en indføring i kristen troslære og etik. Studenterne tilegner sig kundskab om åbenbaringsforståel­se, læren om Gud og frelsen, kirken og nådemidlerne. Undervisningen viser sammenhængen mellem disse emner. Desuden gennemgås det bibelske grundlag for etikken og for livstolkningen, og det kristne menneskesyn drøftes.

RLE1004 Verdensreligionerne
10 ECTS-point

Kurset giver en grundlæggende indføring i fem store verdensreligioner. De forskellige verdensreligioner jødedommen, islam, hinduismen, buddhismen og kinesisk religion studeres ud fra et historisk perspektiv og ud fra deres forskellige tros- og adfærdsformer. Der bliver også givet en grundlæggende indføring i religionsteorier, ligesom religionernes rolle og funktion i det moderne samfund vil blive diskuteret.

TM2009 Mission i kontekst
10 ECTS-point

I faget behandles temaerne kulturanalyse og roller i mission (5 ECTS) og kontekstualisering og globale missionstrends (5 ECTS). Temaet kulturanalyse og roller i mission giver en indføring i forskellige teorier og modeller for kultur, verdensbillede, kulturanalyse, interkulturel sensitivitet og kulturskifteproblematik. Der redegøres for, hvordan teorier og modeller kan anvendes for bedre at forstå menneskers kulturelle kontekster og deres virkelighedsforståelse for at kunne nå disse med evangeliet. Andet hovedtema er kontekstualisering og globale missionstrends. Der gives en indføring i teorier og syn på forholdet mellem evangeliets universelle karakter og kultur som udtryk for lokal mangfoldighed, om evangeliets evne til at oversættes og inkarneres i enhver kultur, om forskellige kontekstualiseringstyper, om syn på anvendelsen af disse, og grænser og udfordringer for kontekstualisering i mission og menighedsopbygning. Gennem fokus på globale missionstrends får studenten indblik i væsentlige hovedtræk og tendenser i mission.

TM1503 Homiletik (prædikenlære) og kirkelige handlinger
5 ECTS-point

Faget giver en grundlæggende indføring i, hvad kristen forkyndelse og formidling er i et luthersk og nutidigt perspektiv. I undervisningen drøftes den indholdsmæssige profil på forkyndelse og formidling i forhold til de forskelligartede bibelske tekster, den (post)moderne tilhører, den gudstjenestelige ramme og de øvrige kontekster, hvor kristen forkyndelse og formidling finder sted.

Der reflekteres over forkynderens og formidlerens egen rolle og særlige styrke og svagheder. Der arbejdes med forskellige typer tekster, varierede forkyndelsesformer og kommunikative udfordringer, som skiftende målgrupper stiller forkynderen overfor. Faget er også praktisk vinklet, så studenterne selv tilrettelægger, fremfører og evaluerer en prædiken til en defineret gruppe.

EX1003 Eksamen fakultatum
10 ECTS-point

Faget består af de tre temaer, videnskabsteori (3 ECTS), teologihistorie (4 ECTS) og teologisk religionsfilosofi (3 ECTS). Videnskabsteorien giver studenten en indføring i videnskabsfilosofiske problemstillinger. Studenten skal tilegne sig viden om forskellige sandhedsforståelser og forskellige metoder for videnskabeligt arbejde. Studenten vil blive præsenteret for centrale emner indenfor: logik, tolknings- og definitionslære, udsagnsanalyse og argumentationslære. Videnskabsteorien vil gøre rede for hermeneutik med særlig vægt på moderne tid. Fagets anden del giver en indføring i centrale teologiske temaer i teologihistorien. Forholdene mellem tro og fornuft, menneskesyn og frelseslære hos centrale kristne tænkere i forskellige epoker vil blive behandlet. Fagets tredje del giver en indføring i religionsfilosofi. I særlig grad vil det blive gennemgået, hvordan teologien op gennem historien er blevet forstået som videnskab og hvordan forholdet mellem fornuft, erfaring og tro bliver forstået. Der vil også blive givet en indføring i forskellige gudsbeviser og kritikken mod disse centrale tænkere. Studenten vil i denne del have mulighed for, at vælge mellem at læse indføringslitteratur eller primærtekster.

Ansøgning og optagelseskrav – klik på billederne ovenfor.