Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Fagbeskrivelser foråret 2020

Fagbeskrivelser foråret 2020

Fag der med sikkerhed undervises i 

Fagene kan tages som en del af bacheloruddannelsen eller som enkeltfag.

Fagene udbydes som nærværsstudie med fremmøde. 

Examen philosophicum

EX1001 Examen philosophicum

10 ECTS

Faget giver en grundlæggende indføring i filosofi- og videnskabshistorien, samt almen etik. Der vægtlægges, at studerende skal tilegne sig indsigt og forstå sammenhængen mellem erkendelsesteori, virkelighedsteori og filosofisk helhedsanskuelse hos centrale filosoffer fra antikken til i dag. Der gives også en introduktion til grundlæggende etiske teorier, og hvordan disse er begrundede hos centrale filosofer. Gennem studiet af forskellige etiske teorier får de studerende en øvelse i at se sammenhængen mellem etisk grundlæggende teori, problemløsning og resonnement. Som et forberedende kursus giver kurset en introduktion til forskningsetiske spørgsmål og videnskabsetik.

Underviser Carsten Elmelund Petersen cep@fiuc.dk

GT og mission

TM2001 GT og mission

10 ECTS

Faget giver en indføring i GT-teologiske temaer som skabelse, menneskesyn, udvælgelse, pagt, udfrielse, Zion, velsignelse, lovprisning og forholdet mellem Israel og folkeslagene. Den studerende arbejder eksegetisk med udvalgte tekster i oversættelse. Imidlertid styres perspektivet og de angivne tilgange af, at emnet har et missionsteologisk mål. Der gives en kritisk indføring i, hvordan GT kan bidrage til tilrettelæggelsen af det kristne missionsbudskab. Målet er at afklare de potentialer og udfordringer, som GT giver missionsteologien. I denne sammenhæng diskuteres spørgsmål som monoteisme, partikularisme, nationalisme og universalisme i lyset af centrale bibeltekster og pensumlitteratur. Forskellige tværfaglige aspekter vil blive belyst ved at præsentere og diskutere forskellige hermeneutiske og metodologiske tilgange.

Underviser Jens Bruun Kofoed eller Nicolai Winther-Nielsen nwn@fiuc.dk

Udvalgte tekster fra GT

TM2010 Udvalgte tekster fra GT 

10 ECTS

Faget forudsætter at TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk er bestået.

Faget er et detaileksegetisk emne, der sigter mod at give en indføring i nøgletekster og teologiske hovedpunkter i et udvalg af bøger i Det gamle Testamente. De specificerede pensumtekster vil blive underkastet en detaileksegetisk undersøgelse med vægt på deres historiske, litterære og tematiske/teologiske aspekter. Detaileksegesen vil være baseret på den hebraiske grundtekst. Tiden vil også blive brugt på indledningsspørgsmål, teksternes virknings- og forskningshistorie og til hermeneutiske reflektioner relateret til arbejdet med at relatere teksterne til moderne problemstillinger og den aktuelle samfundsdebat.

Underviser Jens Bruun Kofoed eller Nicolai Winther-Nielsen nwn@fiuc.dk

Dogmatik med tekstlæsning

TM2007 Dogmatik med tekstlæsning

15 ECTS

Faget forudsætter at TM1002 Indføring i nytestamentlig græsk, TM1003 Nytestamentlige græske tekster og TM1502 Latin er bestået.

Faget giver en helhedsindføring i den kristne tro med udgangspunkt i den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse. Hovedtemaer vil være læren om Den treenig Gud, frelsen, kirken og nådemidlerne. Indføringen til de centrale elementer i troslæren vil yderligere hjælpe de studerende med at udvikle et dogmatisk helhedssyn og hjælpe med at integrere de forskellige dogmer i et dogmatisk helhedssystem.

Underviser Peter Olsen po@fiuc.dk

Missionsteologi

TM2008 Missionsteologi

10 ECTS

Faget giver en indføring i det bibelske og teologiske grundlag for kirkens missionsopgave. Faget giver også en indføring i missionstænknings begrundelse i teologihistorien og en systematisk-teologisk begrundesle for mission med udgangspunkt i læren om Den treenige Gud, kirkeforståelsen og forholdet mellem kristendommen og de andre religioner. Den systematisk-teologiske begrundelse vil især diskutere, hvordan den kristne missionsopgave kan udfoldes i vores tid i lyset af den økumeniske – og samfundsmæssige kontekst.

Underviser Kristian Mogensen km@fiuc.dk

Fag som kræver mindst 5 tilmeldte for at blive oprettet

Fagene kan tages som en del af bacheloruddannelsen eller som enkeltfag. 

Der gives nærværsundervisning ved mindst 5 tilmeldte. Ved mindre end 5 tilmeldte kan faget læses op på egen hånd eller tages som netstudie (kun i de fag der udbydes som netstudie, vel at mærke).

Homiletik og kirkelige handlinger

TM1503 Homiletik og kirkelige handlinger

5 ECTS

Faget giver en grundlæggende indføring i, hvad kristen formidling i mundtlig og skriftlig form er i et luthersk og nutidig perspektiv. I undervisningen diskuteres en række elementer i forkyndelse og formidling: a) tekstnærhed i lyset af de meget forskellige bibelske tekster og temaer; b) livsnærhed – dvs. den (post)moderne tilhører med kristen eller sekulær baggrund samt gudstjenesten, kirkeår og øvrig kontekst; c) personlig profil og involvering i budskabet og formidlerens egne styrker og svagheder; d) den pædagogiske form ved mundtlig – og skriftlig formidling.

Kurset er praktisk vinklet, så de studerende selv organiserer, præsenterer og evaluerer en mundtlig og en skriftlig formidling til en defineret målgruppe.

Underviser Børge Haahr Andersen bha@fiuc.dk og Ellen Lodahl Pedersen elp@fiuc.dk

Netstudier

Netstudier er for dig, der ikke kan være tilstede i undervisningslokalet.

Netstudier er betalingskurser. Priserne frem til og med foråret 2020 er:

25-30 ECTS-points:  2500 DKK (svarende til fuldtid)
15-20 ECTS-points : 2000 DKK
10 ECTS-points : 1500 DKK
5 ECTS-points : 1000 DKK

Examen philosophicum

EX1001N Examen philosophicum

10 ECTS

Faget giver en grundlæggende indføring til filosofi- og videnskabshistorien og almen etik. Der vægtlægges, at studerende skal tilegne sig indsigt og forstå sammenhængen mellem erkendelsesteori, virkelighedsteori og filosofisk helhedsanskuelse hos centrale filosoffer fra antikken til i dag. Der gives også en introduktion til grundlæggende etiske teorier, og hvordan disse er begrundede hos centrale filosofer. Gennem studiet af forskellige etiske teorier får de studerende en øvelse i at se sammenhængen mellem etisk grundlæggende teori, problemløsning og resonnement. Som et forberedende kursus giver kurset en introduktion til forskningsetiske spørgsmål og videnskabsetik.

Underviser: Carsten Elmelund Petersen cep@fiuc.dk

Kristen tro, etik og livstolkning

RLE1003N Kristen tro, etik og livstolkning

10 ECTS

Kurset består af fagområderne kristen lære (dogmatik) og kristen etik og giver en introduktion til disse. Troslæren sigter mod at give en helhedsindføring i den kristne tro, med udgangspunkt i den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse. Studerende vil tilegne sig kundskab om kristendens åbenbaringsforståelse, læren om Gud og frelsen, kirken og nådemidlerne. Undervisningen sigter mod at give et indblik i forskellige teologiske forklaringer af disse forskellige emner, så de studerende er i stand til at reflektere over, hvordan troslæren kan kombineres i et større og helhedssystem. Desuden giver emnet en introduktion til kristen etik. Studerende vil tilegne sig viden om det bibelske etiske grundlag for etikken og være i stand til at diskutere forholdet mellem kristen etik og anden etik. Der gives en indføring i det etiske materiale i Bibelen, og studerende kan diskutere, hvordan Bibelen kan danne grundlaget for en kristen livstolkning.

Underviser Carsten Elmelund Petersen cep@fiuc.dk

Verdensreligionerne

RLE1004N Verdensreligionerne

10 ECTS

Faget giver en grundlæggende indføring i de store verdensreligioner. De forskellige verdensreligioner, jødedom, islam og østlige religioner vil blive undersøgt ud fra et historisk perspektiv og deres respektive former for tro og adfærd. Desuden giver emnet en grundlæggende indføring i religiøse teorier og diskuterer religioners rolle og funktion i det moderne samfund.

Underviser Kristian Mogensen km@fiuc.dk

En indføring i det bibelske og teologiske grundlag for kirkens missionsopgave. Med udgangspunkt i Matt 28, 16-20 og 2 Kor 5, 11-21 vil vi ud fra et helbibelsk perspektiv redegøre for den bibelske kontekst og ramme, som missionsopgaven udspringer fra. Videre vil vi ud fra 1 Kor 8 og 10 se på de udfordringer, som urkirkens missionsvirksomhed stod overfor – og også drøfte forholdet mellem jøder og hedninger med tanke på kirkens missionsopgave.

Faget giver også en indføring i missionstankens begrundelse i teologihistorien og en systematisk-teologisk begrundelse for mission med udgangspunkt i læren om den treeninge Gud, kirkeforståelsen og forholdet mellem kristendom og andre religioner. Den systematisk-teologiske begrundelse vil særligt drøfte, hvordan den kristne missionsopgave kan udfoldes i vores tid i lyset af den økumeniske og samfundsmæssige kontekst.

Underviser Kristian Mogensen km@fiuc.dk

Missionsteologi

TM2008 Missionsteologi

10 ECTS

En indføring i det bibelske og teologiske grundlag for kirkens missionsopgave. Med udgangspunkt i Matt 28, 16-20 og 2 Kor 5, 11-21 vil vi ud fra et helbibelsk perspektiv redegøre for den bibelske kontekst og ramme, som missionsopgaven udspringer fra. Videre vil vi ud fra 1 Kor 8 og 10 se på de udfordringer, som urkirkens missionsvirksomhed stod overfor – og også drøfte forholdet mellem jøder og hedninger med tanke på kirkens missionsopgave.
Faget giver også en indføring i missionstankens begrundelse i teologihistorien og en systematisk-teologisk begrundelse for mission med udgangspunkt i læren om den treeninge Gud, kirkeforståelsen og forholdet mellem kristendom og andre religioner. Den systematisk-teologiske begrundelse vil særligt drøfte, hvordan den kristne missionsopgave kan udfoldes i vores tid i lyset af den økumeniske og samfundsmæssige kontekst.

Underviser Kristian Mogensen km@fiuc.dk