Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Fagbeskrivelser efteråret 2020

Fagbeskrivelser efteråret 2020

Nærværsstudier

Fagene kan tages som en del af bacheloruddannelsen eller som enkeltfag.

Fagene udbydes som nærværsstudie med fremmøde. 

Examen facultatum

EX1003 Examen facultatum

10 ECTS

Faget består af delemnerne videnskabsteori og religionsfilosofi. Videnskabsteori skal give den studerende en indføring til videnskabsfilosofiske problemstillinger. Den studerende skal tilegne sig viden om forskellige sandhedsforståelser og forskellige metoder til videnskabeligt arbejde. Centrale emner indenfor logikken, såsom fortolknings- og definitionslære, udsagnsanalyse og argumentationslære, vil blive præsenteret. Der gives også en indføring i videnskabshistorien.
Fagets anden del giver en indføring i centrale temaer fra religionsfilosofien, særligt forholdet mellem klassisk teisme og filosofi. Derudover belyses religions forhold til sekularisering, naturvidenskab og religionskritik. Faget sigter på at formidle grundlæggende forståelse af problematikken sprog og religion.
Den anden del af kurset giver en introduktion til centrale temaer fra religionsfilosofien. Undersøgelsen lægger vægt på temaer, der fanger forholdet mellem klassisk teisme og filosofi. Endvidere fremhæves forholdet mellem religion og sekularisering, naturvidenskab og religiøs kritik. Undersøgelsen sigter også mod at formidle en grundlæggende forståelse af problemerne med sprog og religion.

Underviser: Jakob Olsen jo@dbi.edu

Indføring i Bibelen

RLE1001 Indføring i Bibelen

10 ECTS

Faget giver en grundlæggende introduktion til Bibelens tekstgenrer og skriftgrupper samt tilblivelse, opbygning og indhold af de forskellige bøger i bibel. I GT gives der endvidere en grundlæggende introduktion til Israels historie fra tidlig kongetid til eksil, og forskellige spørgsmål relateret til denne historieperiode drøftes. I NT belyses tidshistorien og missionstankens gradvise gennembrud. Der er også en introduktion til GT’s og NTs tekst- og kanonhistorie og senere virkningshistorie, hvor især oversættelsesproblematik og bibelsyn bliver drøftet.

Undervisere: Nicolai Winther-Nielsen nwn@fiuc.dk & Christian Schøler Holmgaard csh@fiuc.dk

Kirkehistorie og konfessionskundskab

RLE1002 Kirkehistorie og konfessionskundskab

10 ECTS

Faget sigter mod at redegøre for udbredelsen af kristendommen, den teologiske tænkning og fremvæksten af forskellige kirkesamfund, fra oldkirkens tid og til i dag. Faget giver en oversigt over den kristne kirkes historie og missionsudbredelse i lyset af den sociale, kulturelle og politiske kontekst. Faget er et indføringsstudie og vil således give et overblik over de forskellige epoker i kristendommens historie med særlig vægt på oldkirken, middelalderen, reformationen og tiden efter 1800. Faget giver også en indføring til dansk/færøsk/svensk/norsk kirkehistorie fra kristningen og frem til i dag.

Underviser: Finn Aa. Rønne finn@fiuc.dk

Indføring i nytestamentlig græsk

TM1002 Indføring i nytestamentlig græsk

10 ECTS

Introduktion til nytestamentlig græsk, er et værktøjsfag inden for rammerne af et teologisk studium, og målet med at studere græsk er, at de studerende gennem dette vil være i stand til at læse og forstå Det Nye Testamente på grundsproget. Faget giver derfor studerende en indføring i de grundlæggende elementer i nytestamentlig græsk grammatik og et første møde med nytestamentlig tekst. Der undervises i formlære og grundlæggende forståelse for Det nye Testamentes græske sprog og øvelse i analyse og oversættelse. Der undervises både i formlære og syntaks, og et grundlæggende ordforråd indøves baseret på de tekster, der er i pensum.
Endvidere vil en enkel indføring til brugen af Logos Bible Software blive givet som et værktøj til nytestamentligt tekstarbejde.

Underviser: Nicolai Techow nt@fiuc.dk

Latin

TM1502  Latin

20 ECTS

Latin er et værktøjsfag inden for rammerne af et teologisk studium, og målet er at give de studerende mulighed for at læse og forstå centrale teologiske tekster på grundsproget. Faget giver derfor de studerende en grundlæggende forståelse af det latinske sprog og øvelse i analyse og oversættelse. Det undervises både i formlære og syntaks, og der indøves et grundlæggende ordforråd.

Underviser: Louise Høgild Pedersen lhp@dbi.edu

Introduktion til praktisk teologi

PT1001 Introduktion til praktisk teologi

10 ECTS

Faget giver en grundlæggende indføring i Praktisk teologi og disciplinens centrale problemstillinger og opgaver. Introduktionen sigter især mod at præsentere forholdet mellem kirkens praksisser og teologi som akademisk disciplin. I forlængelse af dette består emnet af en indføring i ekklesiologi og en yderligere introduktion til gudstjeneste og diakoni. Indføringen i ekklesiologi giver den studerende en grundlæggende introduktion til kirkens væsen og opgaver. I forbindelse med dette introduceres den studerende til to af kirkens centrale praksisser: gudstjeneste og diakoni. Delemnet Gudstjeneste giver den studerende en grundlæggende indføring i gudstjenestens tradition og historie. Emnet skal hjælpe den studerende til at udforme gudstjeneste i sin lokale kontekst. Delemnet Diakoni giver den studerende en grundlæggende indføring i diakoniens bibelske begrundelse, dets egenart og plads i kirkens opgave og forskellige diakonale udfordringer i dag. Faget i sin helhed har et luthersk udgangspunkt og en tværkirkelig/økumenisk tilgang.

Undervisere: Børge Haahr Andersen bha@fiuc.dk, Carsten Elmelund Petersen cep@fiuc.dk og Kristian Mogensen km@fiuc.dk

 

Netstudier

Netstudier er for dig, der ikke kan være tilstede i undervisningslokalet.

Netstudier er betalingskurser. Priserne frem til og med foråret 2020 er:

25-30 ECTS-points:  2500 DKK (svarende til fuldtid)
15-20 ECTS-points : 2000 DKK
10 ECTS-points : 1500 DKK
5 ECTS-points : 1000 DKK

Indføring i Bibelen

RLE1001N Indføring i Bibelen

10 ECTS

Faget giver en grundlæggende introduktion til Bibelens tekstgenrer og skriftgrupper samt tilblivelse, opbygning og indhold af de forskellige bøger i bibel. I GT gives der endvidere en grundlæggende introduktion til Israels historie fra tidlig kongetid til eksil, og forskellige spørgsmål relateret til denne historieperiode drøftes. I NT belyses tidshistorien og missionstankens gradvise gennembrud. Der er også en introduktion til GT’s og NTs tekst- og kanonhistorie og senere virkningshistorie, hvor især oversættelsesproblematik og bibelsyn bliver drøftet.

Undervisere: Nicolai Winther-Nielsen nwn@fiuc.dk & Christian Schøler Holmgaard csh@fiuc.dk

Kirkehistorie og konfessionskundskab

RLE1002N Kirkehistorie og konfessionskundskab

10 ECTS

Faget sigter mod at redegøre for udbredelsen af kristendommen, den teologiske tænkning og fremvæksten af forskellige kirkesamfund, fra oldkirkens tid og til i dag. Faget giver en oversigt over den kristne kirkes historie og missionsudbredelse i lyset af den sociale, kulturelle og politiske kontekst. Faget er et indføringsstudie og vil således give et overblik over de forskellige epoker i kristendommens historie med særlig vægt på oldkirken, middelalderen, reformationen og tiden efter 1800. Faget giver også en indføring til dansk/færøsk/svensk/norsk kirkehistorie fra kristningen og frem til i dag.

Underviser: Finn Aa. Rønne finn@fiuc.dk

Gammeltestamentlig hebraisk / Biblical Hebrew

HEB1501N Gammeltestamentlig hebraisk
HEB1502N Gammeltestamentlig hebraisk
HEB1503N Biblical Hebrew

15/20 ECTS

Faget giver den studerende en grundlæggende forståelse af Det Gamle Testamentes hebraiske sprog og øvelse i analyse og oversættelse. Bibelsk hebraisk er et værktøj inden for rammerne af et teologisk studie, og målet er, at den studerende er i stand til at læse og forstå GT på grundsproget og derefter bruge dette i sit eksegetiske arbejde. For at opnå dette undervises både i formlære og syntaks.

Underviser: Nicolai Winther-Nielsen nwn@fiuc.dk

Mission i kontekst

TM2009N Mission i kontekst

10 ECTS

Faget behandler de to temaer globale missionstendenser og roller inden for mission & kulturanalyse og kontekstualisering.
Temaet for globale missionstendenser og roller i mission giver en introduktion til nutidig udvikling i den globale kirke og fokuserer på, hvordan ændringer i den globale kirke påvirker internationale missionsudfordringer. Desuden adresserer faget forskellige udfordringer relateret til kulturskifteproblematikken med særlig fokus på missionærrollen. Dette inkluderer problemstillinger relateret til missionæridentitet og kald, familieliv, kønsspørgsmål og samarbejdsrelationer i møde med andre kirker og kulturer.
Det andet hovedtema er kulturanalyse og kontekstualisering. Temaet giver en indføring til forskellige teorier og modeller for kultur, verdensbillede, kulturanalyse og interkulturel følsomhed. Temaet har en socialantropologisk tilgang til at give de studerende viden om kulturelle koncepter, samfundsopbygning, sociale processer, rolleforhold, normer, værdier og kulturel helhedsforståelse. Der gives også en indføring til teorier og synspunkter om forholdet mellem evangeliets universelle karakter og kultur som udtryk for lokal mangfoldighed, om evangeliets evne til at blive oversat og inkarneret i enhver kultur, om forskellige typer af kontekstualisering, om syn på dets anvendelse og om grænser og udfordringer for kontekstualisering i mission.

Underviser: Kristian Mogensen km@fiuc.dk