Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Fagbeskrivelser efteråret 2019

Fagbeskrivelser efteråret 2019

Fag der med sikkerhed undervises i 

Fagene kan tages som en del af bacheloruddannelsen eller som enkeltfag.

Gammeltestamentlig hebraisk

TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk
20 ECTS-point

Et værktøjsfag, hvor målet er at den studerende skal blive i stand til at læse og forstå Det gamle Testamente på originalsproget. Faget vil give en introduktion til de grundlæggende elementer i hebraisk grammatik og et indledende møde med GT-tekster. Der vil også gives en indføring i brugen af det eksegetiske program Logos Bible Software.

Latin

TM1502 Latin 
20 ECTS-point

Et værktøjsfag, hvor målet er at den studerende skal blive i stand til at læse og forstå centrale teologiske tekster på grundsproget. Faget vil give en grundlæggende forståelse af det latinske sprog og øvelse i analyse og oversættelse. Det undervises både i formlære og syntaks, og et grundlæggende ordforråd vil blive indøvet.

Indledning til NT og Galaterbrevet

TM2503 Indledning til NT og Galaterbrevet
10 ECTS-point

Forudsætter at TM1003 eller tilsvarende er bestået. Faget består af to dele og giver en indføring i enkelte indledningsspørgsmål til Det nye Testamente og en grundig indføring i Galaterbrevets teologiske særpræg. Delemnet Introduktion til NT består dels af en introduktion til det synoptiske problem, dels af en indføring i NTs skrifter og dels i en indføring i NTs kanonhistorie. Delemnet Galaterbrevet  præsenterer forskellige videnskabelige metoder, der er relevante for studiet af galaterbrevet. Teksterne studeres på grundlag af den græske tekst og fortolkes i lyset af deres historiske sammenhæng. Der lægges særlig vægt på tekstens strukturelle og teologiske særpræg. Der gives en introduktion til de centrale teologiske temaer i galaterbrevet.

Johannesevangeliet og Romerbrevet

TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet
10 ECTS-point

Forudsætter at TM1003 eller tilsvarende er bestået. Faget præsenterer forskellige videnskabelige metoder, der er relevante for studiet af Johannesevangeliet og Romerbrevet. Teksterne studeres på grundlag af den græske tekst og fortolkes i lyset af deres historiske sammenhæng. Der lægges særlig vægt på tekstens strukturelle, litterære og teologiske egenskaber.

Fag som kræver mindst 5 tilmeldte for at blive oprettet

Fagene kan tages som en del af bacheloruddannelsen eller som enkeltfag. 

Indføring i Bibelen

RLE1001 Indføring i Bibelen
10 ECTS

Undervisning med nærværsundervisning ved mindst 5 tilmeldte. Ved mindre end 5 tilmeldte kan faget læses op på egen hånd eller tages som netstudie (kun i de fag der udbydes som netstudie vel at mærke).

Faget giver en grundlæggende introduktion til de bibelske tekstgenrer og skriftgrupper, samt de forskellige bibelbøgers tilblivelse, struktur og indhold. Der gives også en introduktion til GTs og NTs tekst- og kanonhistorie og senere virkningshistorie, hvor særligt oversættelsesspørgsmål og bibelsyn drøftes. .

Kirkehistorie og konfessionskundskab

RLE1002 Kirkehistorie og konfessionskundskab

10 ECTS

Undervisning med nærværsundervisning ved mindst 5 tilmeldte. Ved mindre end 5 tilmeldte kan faget læses op på egen hånd eller tages som netstudie (kun i de fag der udbydes som netstudie vel at mærke).

Faget sigter mod at redegøre for kristendommens udbredelse, den teologiske tænkning og fremkomsten af forskellige kirkesamfund, fra oldkirkens tid til nutiden. Faget giver et overblik over den kristne kirkes historie og missionsudbredelse i lyset af den sociale -, kulturelle – og politiske sammenhæng. Faget er et introduktionsstudium og giver således et overblik over de forskellige epoker af kristendommens historie med særlig vægt på oldkirken, middelalderen, reformationen og tiden efter 1800. Faget giver også en introduktion til dansk kirkehistorie fra den kristne periode til nutiden. Udenlandske studerende kan efter aftale med faglæreren tilføje op til 250 sider i deres eget lands kirkehistorie.

Homiletik og kristen formidling 2

TM1517 Homiletik og kristen formidling (2)

5 ECTS

Undervisning med nærværsundervisning ved mindst 5 tilmeldte. Ved mindre end 5 tilmeldte kan der søges om læsevejledning eller tages som netstudie (kun i de fag der udbydes som netstudie vel at mærke).

Forudsætter at TM1503 er bestået.

Faget giver en introduktion og uddybning af hvad kristen formidling i mundtlig og skriftlig form er i et lutherskt og nutidigt perspektiv. I undervisningen lægges der særlig vægt på: a) tekstnærhed i mødet med de meget forskelligartede bibelske tekster og temaer; b) livsnærhed – altså den (post)moderne tilhører med kristen eller sekulær baggrund, samt formidlingens forskellige kontekster; c) personlig profil og involvering i budskabet og formidlerens egne styrker og svagheder; d) den pædagogiske  form ved mundtlig – og skriftlig formidling, med særlig vægt på de muligheder der ligger i monologen i skriftlig og mundtlig form. Der lægges vægt på formidlingsteknik med fokus på formidling af fagstof til ikke-fagfolk. Målet er at lære at formidle et budskab til forskellige målgrupper på en klar måde, så det bliver tydeligt, at budskabt også gælder dem. Faget er praktisk vinklet, således at de studerende selv tilrettelægger, fremfører og evaluerer en mundtlig og en skriftlig formidling til en defineret målgruppe.

Ikke-vestlig kirkehistorie

TM2508 Ikke-vestlig kirkehistorie

10 ECTS

Undervisning med nærværsundervisning ved mindst 5 tilmeldte. Ved mindre end 5 tilmeldte kan der søges om læsevejledning eller tages som netstudie (kun i de fag der udbydes som netstudie vel at mærke).

Faget giver en introduktion til kirkens -, teologiens – og missionens historie i den ikke-vestlige verden med særlig vægt på udviklingen fra 1300 til i dag. Fokus vil være på kirkens historie og udbredelse i Latinamerika, Mellemøsten, Afrika, Asien og Oceanien, og enkelte landes kristendomshistorie vil blive særlig vægtlagt. Faget vil også give indsigt i, hvordan kristendommens centrum har flyttet sig til den ikke-vestlige verden i moderne tid, og hvilke konsekvenser denne forandring har for kristen teologi og praksis. De lokale kristnes rolle og betydning bliver understreget, og der vil især blive fokuseret på forholdet – og samspillet mellem kirkens historiske udvikling og den sociale, kulturelle og politiske kontekst, som denne udvikling har fundet sted. Dette vil bidrage til at belyse processen og de problemstillinger, der er forbundet med kontekstualisering af den kristne kirke og dens budskab.

Apologetik og kirkens mission

TM2513 Apologetik og kirkens mission

10 ECTS

Faget giver en indføring i apologetikkens grundlagsproblemer. Hovedfokus rettes mod spørgsmålet om, hvordan forholdet mellem apologetik og mission kan forstås og er blevet forstået inden for teologien. Faget får hjælp fra religionsfilosofien og søger at skabe forståelse for forskellige former for argumenter for og imod kristentroens sandhed. Der gives også en indføring i, hvordan forholdet mellem kristen virkelighedsopfattelse, filosofi og videnskab er forstået og kan forstås på forskellige måder, afhængigt af teologisk og filosofisk grundopfattelse.

Netstudier

Netstudier er for dig, der ikke kan være tilstede i undervisningslokalet. Dog vil der ofte være krav om nogle få dages nærværsundervisning samt eksamen på studiestedet.

Netstudier er betalingskurser. Priserne er indrettet efter norske priser for netbaseret undervisning. Vi har i København fået lov at tage introduktionspris det første år (dvs. halv pris af, hvad det koster i Norge)

25-30 ECTS-points:  2500 DKK (svarende til fuldtid)
15-20 ECTS-points : 2000 DKK
10 ECTS-points : 1500 DKK
5 ECTS-points : 1000 DKK

Indføring i Bibelen

RLE1001N Indføring i Bibelen

10 ECTS

Faget giver en grundlæggende introduktion til de bibelske tekstgenrer og skriftgrupper, samt de forskellige bibelbøgers tilblivelse, struktur og indhold. Der gives også en introduktion til GTs og NTs tekst- og kanonhistorie og senere virkningshistorie, hvor særligt oversættelsesspørgsmål og bibelsyn drøftes. .

Kirkehistorie og konfessionskundskab

RLE1002N Kirkehistorie og konfessionskundskab

10 ECTS

Faget sigter mod at redegøre for kristendommens udbredelse, den teologiske tænkning og fremkomsten af forskellige kirkesamfund, fra oldkirkens tid til nutiden. Faget giver et overblik over den kristne kirkes historie og missionsudbredelse i lyset af den sociale -, kulturelle – og politiske sammenhæng. Faget er et introduktionsstudium og giver således et overblik over de forskellige epoker af kristendommens historie med særlig vægt på oldkirken, middelalderen, reformationen og tiden efter 1800. Faget giver også en introduktion til dansk kirkehistorie fra den kristne periode til nutiden. Udenlandske studerende kan efter aftale med faglæreren tilføje op til 250 sider i deres eget lands kirkehistorie.

Gammeltestamentlig hebraisk

HEB1501N Gammeltestamentlig hebraisk (20 ECTS)

HEB1502N Gammeltestamentlig hebraisk (15 ECTS)

HEB1503N Biblical Hebrew (20 ECTS)

Et værktøjsfag, hvor målet er at den studerende skal blive i stand til at læse og forstå Det gamle Testamente på originalsproget. Faget vil give en introduktion til de grundlæggende elementer i hebraisk grammatik og et indledende møde med GT-tekster. Der vil også gives en indføring i brugen af det eksegetiske program Logos Bible Software.

Apologetik og kirkens mission

TM2513N Apologetik og kirkens mission

10 ECTS

Faget giver en indføring i apologetikkens grundlagsproblemer. Hovedfokus rettes mod spørgsmålet om, hvordan forholdet mellem apologetik og mission kan forstås og er blevet forstået inden for teologien. Faget får hjælp fra religionsfilosofien og søger at skabe forståelse for forskellige former for argumenter for og imod kristentroens sandhed. Der gives også en indføring i, hvordan forholdet mellem kristen virkelighedsopfattelse, filosofi og videnskab er forstået og kan forstås på forskellige måder, afhængigt af teologisk og filosofisk grundopfattelse.