Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
FAGBESKRIVELSER FORÅRET 2021

FAGBESKRIVELSER FORÅRET 2021

Nærværsstudier

Fagene kan tages som en del af bacheloruddannelsen eller som enkeltfag.

Fagene udbydes som nærværsstudie med fremmøde. 

Examen philisophicum

EX1001 Examen philosophicum

10 ECTS

Faget giver en grundlæggende introduktion til filosofi- og videnskabahistorien og almen etik. Det vægtlægges, at de studerende skal tilegne sig indsigt og forstå sammenhængen mellem erkendelsesteori, virkelighedsteori og filosofisk helhedsopfattelse hos centrale filosofer fra antikken til i dag. En indføring gives også til grundlæggende etiske teorier, og hvordan disse begrundes af centrale filosoffer. Gennem studiet af forskellige etiske teorier får de studerende øvelse i at se sammenhængene mellem grundlæggende etisk teori, problemløsning og begrundelse. Som et forberedende studie giver faget en indføring i forskningsetiske problemstillinger og videnskabsetik.

Underviser: Carsten Elmelund Petersen (cep@fiuc.dk)

Kristen tro, etik og livstolkning

RLE1003 Kristen tro, etik og livstolkning

10 ECTS

Faget består af temaområderne kristen troslære (dogmatik) og kristen etik og giver en første indføring til disse. Troslæren sigter mod at give en helhedsindføring i den kristne tro, med udgangspunkt i den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse. Studerende tilegner sig viden om kristen åbenbaringsforståelse, læren om Gud og frelsen, kirken og nådemidlerne. Undervisningen sigter mod at give indsigt i forskellige teologiske forklaringer på disse forskellige emner, så de studerende får mulighed for at reflektere over, hvordan troslæren kan tænkes sammen i et større og mere omfattende system.
Desuden giver faget en indføring i kristen etik. Studerende tilegner sig viden om det bibelske grundlag for etik og er i stand til at diskutere forholdet mellem kristen etik og anden etik. Der gives en indføring i det etiske materiale i Bibelen, og de studerende skal kunne diskutere, hvordan Bibelen kan danne grundlaget for en kristen livsopfattelse.

Undervisere: Jakob Olsen (jo@fiuc.dk)

Verdensreligionerne

RLE1004 Verdensreligionerne

10 ECTS

Faget giver en grundlæggende introduktion til de store verdensreligioner. De forskellige verdensreligioner, jødedom, islam og østlige religioner vil blive studeret ud fra et historisk perspektiv og deres respektive tros- og adfærdsformer. Desuden giver faget en grundlæggende indføring i religionsteorier og diskuterer religioners rolle og funktion i det moderne samfund.

Underviser: Kristian Mogensen (km@fiuc.dk)

Nytestamentlige græske tekster

TM1003 Nytestamentlige græske tekster

10 ECTS

Indføring i nytestamentlig græsk er et værktøjsfag inden for rammerne af et teologisk studium, og målet med at studere græsk er, at de studerende gennem dette får mulighed for at læse og forstå Det nye Testamente på grundsproget. Faget fortsætter med at arbejde med nytestamentisk græsk grammatik og med oparbejdelsen af ​​et centralt ordforråd.
Dette arbejde foregår gennem læsning af tekster fra forskellige nytestamentlige litteraturtyper og med forskellige sværhedsgrader.
Arbejdet med Logos Bible Software fortsættes, og de studerende vil øve på at bruge programmet til at analysere tekster syntaktisk.
Da nytestamentlig græsk er et værktøjsfag til det videre arbejde med Det nye Testamente, vil en stor del af tekstvalget være identisk med teksterne, der er inkluderet i andre eksegetiske emner, især TM2003.

Underviser: Nicolai Techow (nt@fiuc.dk)

Bekendelse og efterfølgelse

PT1501 Bekendelse og efterfølgelse

10 ECTS

Faget er opdelt i to dele. I den første del gives et kirkehistorisk perspektiv med vægt på bekendelser og efterfølgelse i Oldkirken. Der gives en indføring til de tre oldkirkelige bekendelser, med særlig vægt på treenighedsteologi og kristologi. Derudover trækkes der liturgiske perspektiver.
Anden del af kurset giver en indføroing i kristen spiritualitet og søger at give de studerende værktøjer til at vurdere og forstå forskellige åndelige traditioner. Der lægges alligevel hovedsageligt op til, at de studerende selv skal gennemføre praktiske åndelige øvelser og være i stand til at reflektere over de erfaringer, de gør sig.

Underviser: Finn Aa. Rønne (finn@fiuc.dk)

Homiletik og kirkelige handlinger

TM1503 Homiletik og kirkelige handlinger

5 ECTS

Faget giver en grundlæggende introduktion til, hvad kristen formidling i mundtlig og skriftlig form er i et luthersk og nutidigt perspektiv. I undervisningen drøftes en række elementer i forkyndelse og formidling: a) tekstnærhed i møde med de meget forskellige bibelske tekster og temaer; b) livsnærhed – dvs. den (post)moderne tilhører med en kristen eller verdslig baggrund,  såvel som gudstjeneste, kirkeår og øvrig kontekst; c) personlig profil og involvering i budskabet og formidlerens egne styrker og svagheder; d) den pædagogiske form ved mundtlig og skriftlig formidling.
Kurset er praktisk vinklet, så de studerende selv tilrettelægger, fremfører og evaluerer en mundtlig – og en skriftlig formidling til en defineret målgruppe.

Undervisere: Børge Haahr Andersen (bha@fiuc.dk) og Ellen Lodahl Pedersen (elp@fiuc.dk)

Nytestamentlig bibelteologi

TM2004 Nytestamentlig bibelteologi

10 ECTS

Faget består af to store helhedsfremstillinger af nyetestamentlig bibelteologi, henholdsvis til synoptisk og paulinsk bibelteologi, og derefter af kortere fremstillinger af hovedtemaer i Pastoralbrevene, Hebræerbrevet og Johannes’ Åbenbaring. Faget tilstræber en balance mellem analyse og syntese, mellem sensitivitet over for de enkelte bibelske tekster og en evne til at se sammenhænge, ​​helhed og særpræg. Centrale spørgsmål som forståelsen af ​​Jesus, mennesket, frelsen og etiske spørgsmål går igen i alle dele af emnet, samtidig med at der er plads til diskussion af særpræg i de forskellige dele af teksterne, der diskuteres.
Faget giver plads til en bred diskussion af forskellige positioner inden for forskningen i nytestamentlig bibelteologi. Kontroversielle spørgsmål i synoptisk bibelteologi som den historiske Jesus, forståelsen af ​​Guds rige og Jesu selvbevidsthed diskuteres bredt. Tilsvarende vil der i den Paulinske bibelteologi blive lagt vægt på debatten omkring det nye Paulus-perspektiv, på tro og frelse, på de troendes identitet og livsudfoldelse og på kirke og eskatologi. Pastoralbreve vil også blive diskuteret. Endelig behandler faget hovedtemaerne i Hebræerbrevet og Johannes’ Åbenbaring.
Undervisningen vil også til en vis grad fokusere på den tidlige fremkomst af urkirken som bestående af både jødekristne og hedningekristne og for apostoltidens missionstanke. Undervisningen er baseret på bibelteksterne i oversættelse, men vil også omfatte vigtige ord og begreber fra den græske tekst.

Underviser: Torben Kjær (tk@fiuc.dk) og Christian Schøler Holmgaard (csh@fiuc.dk)

Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie

TM2005 Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie

10 ECTS

Faget består af en indføring i NT-samtidshistorie og NT-teologihistorie. Med NT-teologihistorie menes en historisk beskrivelse af teologiske ideer i Det nye Testamente og deres gensidige forhold. Der gives en indføring i centrale teologiske temaer i NT (såsom Guds rige, kristologi, soteriologi, antropologi, synden og loven, Ånden og livet, kirken og Israel, eskatologi og livet efter døden), herunder særlige problemområder og hovedteorier i en nytestamentlig teologihistorie. Bl.a. det teologihistoriske aspekt gør det naturligt at behandle emnet på baggrund af en indføring i de historiske, politiske, religiøse, filosofiske og sociale forhold på NT’s tid, som derefter udgør den andet del af faget.
Der læses det meste af to store helhedsfremstillinger af henholdsvis nytestamentlig teologihistorie og nytestamentlig samtidshistorie, suppleret med hensigtsmæssige uddrag fra andre værker.

Underviser: Nicolai Techow (nt@fiuc.dk) og Christian Schøler Holmgaard (csh@fiuc.dk)

Jesus Kristus i Bibelen, bekendelse og kontekst

TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekendelse og kontekst

10 ECTS

Faget giver en indføring i det bibelske grundlag for læren om Jesus Kristus og hans frelsesgerning. Der gives en indføring i centrale bibeltekster, der har haft den største betydning for udviklingen af ​​kirkens lære om Kristi person og gerning. Faget giver også en indføring i, hvordan kristologien og frelseslæren er blevet forstået i den teologihistoriske udvikling og kontekst med særlig vægt på Oldkirken, reformationen og moderne tid. Faget giver også indsigt i moderne kontekstuelle tilrettelæggelser af læren om Kristi person og frelsesgerning.

Underviser: Carsten Elmelund Petersen (cep@fiuc.dk)

Dogmatik med kildetekster

TM2011 Dogmatik med kildetekster

10 ECTS

Faget giver en helhedsindføring i den kristne tro med udgangspunkt i den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse. Centrale temaer vil være læren om den treenige Gud, frelsen, kirken og nådemidlerne. indføringen i de centrale elementer i troslæren vil yderligere hjælpe de studerende med at udvikle et dogmatisk helhedssyn og give dem hjælp til at integrere de forskellige dogmer i et dogmatisk helhedssystem.

Underviser: Peter Olsen (po@fiuc.dk)

 

Netstudier

Netstudier er for dig, der ikke kan være tilstede i undervisningslokalet.

Netstudier er betalingskurser. Priserne frem til og med foråret 2020 er:

25-30 ECTS-points:  2500 DKK (svarende til fuldtid)
15-20 ECTS-points : 2000 DKK
10 ECTS-points : 1500 DKK
5 ECTS-points : 1000 DKK

Kristen tro, etik og livstolkning

RLE1003N
Kristen tro, etik og livstolkning

10 ECTS

Faget består af temaområderne kristen troslære (dogmatik) og kristen etik og giver en første indføring til disse. Troslæren sigter mod at give en helhedsindføring i den kristne tro, med udgangspunkt i den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse. Studerende tilegner sig viden om kristen åbenbaringsforståelse, læren om Gud og frelsen, kirken og nådemidlerne. Undervisningen sigter mod at give indsigt i forskellige teologiske forklaringer på disse forskellige emner, så de studerende får mulighed for at reflektere over, hvordan troslæren kan tænkes sammen i et større og mere omfattende system.
Desuden giver faget en indføring i kristen etik. Studerende tilegner sig viden om det bibelske grundlag for etik og er i stand til at diskutere forholdet mellem kristen etik og anden etik. Der gives en indføring i det etiske materiale i Bibelen, og de studerende skal kunne diskutere, hvordan Bibelen kan danne grundlaget for en kristen livsopfattelse.

Undervisere: Jakob Olsen (jo@fiuc.dk)

Verdensreligionerne

RLE1004N
Verdensreligionerne

10 ECTS

Faget giver en grundlæggende introduktion til de store verdensreligioner. De forskellige verdensreligioner, jødedom, islam og østlige religioner vil blive studeret ud fra et historisk perspektiv og deres respektive tros- og adfærdsformer. Desuden giver faget en grundlæggende indføring i religionsteorier og diskuterer religioners rolle og funktion i det moderne samfund.

Underviser: Kristian Mogensen (km@fiuc.dk)

Gammeltestamentlig hebraisk / Biblical Hebrew

HEB1501N    Gammeltestamentlig hebraisk
HEB1502N    Gammeltestamentlig hebraisk
HEB1503N    Biblical Hebrew

15/20 ECTS

Faget giver den studerende en grundlæggende forståelse af Det Gamle Testamentes hebraiske sprog og øvelse i analyse og oversættelse. Bibelsk hebraisk er et værktøj inden for rammerne af et teologisk studie, og målet er, at den studerende er i stand til at læse og forstå GT på grundsproget og derefter bruge dette i sit eksegetiske arbejde. For at opnå dette undervises både i formlære og syntaks.

Underviser: Nicolai Winther-Nielsen nwn@fiuc.dk

Mission i kontekst

TM2009N
Mission i kontekst

10 ECTS

Faget behandler de to temaer globale missionstendenser og roller inden for mission & kulturanalyse og kontekstualisering.
Temaet for globale missionstendenser og roller i mission giver en introduktion til nutidig udvikling i den globale kirke og fokuserer på, hvordan ændringer i den globale kirke påvirker internationale missionsudfordringer.

Desuden adresserer faget forskellige udfordringer relateret til kulturskifteproblematikken med særlig fokus på missionærrollen. Dette inkluderer problemstillinger relateret til missionæridentitet og kald, familieliv, kønsspørgsmål og samarbejdsrelationer i møde med andre kirker og kulturer.

Det andet hovedtema er kulturanalyse og kontekstualisering. Temaet giver en indføring til forskellige teorier og modeller for kultur, verdensbillede, kulturanalyse og interkulturel følsomhed. Temaet har en socialantropologisk tilgang til at give de studerende viden om kulturelle koncepter, samfundsopbygning, sociale processer, rolleforhold, normer, værdier og kulturel helhedsforståelse.

Der gives også en indføring til teorier og synspunkter om forholdet mellem evangeliets universelle karakter og kultur som udtryk for lokal mangfoldighed, om evangeliets evne til at blive oversat og inkarneret i enhver kultur, om forskellige typer af kontekstualisering, om syn på dets anvendelse og om grænser og udfordringer for kontekstualisering i mission.

Underviser: Kristian Mogensen km@fiuc.dk

Jesus Kristus i Bibelen, bekendelse og kontekst

TM2006N
Jesus Kristus i Bibelen, bekendelse og kontekst

10 ECTS

Faget giver en indføring i det bibelske grundlag for læren om Jesus Kristus og hans frelsesgerning. Der gives en indføring i centrale bibeltekster, der har haft den største betydning for udviklingen af ​​kirkens lære om Kristi person og gerning. Faget giver også en indføring i, hvordan kristologien og frelseslæren er blevet forstået i den teologihistoriske udvikling og kontekst med særlig vægt på Oldkirken, reformationen og moderne tid. Faget giver også indsigt i moderne kontekstuelle tilrettelæggelser af læren om Kristi person og frelsesgerning.

Underviser: Carsten Elmelund Petersen (cep@fiuc.dk)