Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Fagbeskrivelser

Fagbeskrivelser

Fagbeskrivelser efterår 2018

Indføring i Bibelen

RLE1001 Indføring i Bibelen
10 ECTS-point

En grundlæggende indføring i Bibelens tekstgenrer og skriftgrupper samt de forskellige bøgers tilblivelse, opbygning og indhold. Der gives også en grundlæggende indføring i Israels historie. Det Nye Testamentes tidshistorie belyses. Der gives en indføring i form og indhold i udvalgte tekster med henblik på missionstanken. Der gives en indføring i GT’s og NT’s tekst- og kanonhistorie og senere virkningshistorie, særligt med henblik på oversættelse og bibelsyn.

Kirkehistorie og konfessionskundskab

RLE1002 Kirkehistorie og konfessionskundskab
10 ECTS-point

Kristendommens udbredelse, den teologiske tænkning og fremvæksten af forskellige kirkesamfund fra oldkirken til i dag belyses. Faget giver en oversigt over den kristne kirkes historie og missionsudbredelse i lyset af den sociale, kulturelle og politiske kontekst. Faget vil give et overblik over de forskellige epoker i kristendommens historie, samt en indføring i dansk kirkehistorie fra kristningsperioden frem til i dag.

Gammeltestamentlig hebraisk

TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk
20 ECTS-point

Et værktøjsfag, hvor målet er at den studerende skal blive i stand til at læse og forstå Det gamle Testamente på originalsproget. Kurset vil give en introduktion til de grundlæggende elementer i hebraisk grammatik og et indledende møde med GT-tekster. Studenterne vil også få en indføring i brugen af det eksegetiske program Logos Bible Software.

Johannesevangeliet og Romerbrevet

TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet
10 ECTS-point

Emnet præsenterer forskellige videnskabelige metoder med relevans for studiet af Johannesevangeliet og Romerbrevet. Den litterære og retoriske vægtlægning tilsiger at en helhedslæsning af Johannesevangeliet og Romerbrevet står centralt i emnet. Teksterne studeres på grundlag av græsk tekst og tolkes i lys av deres historiske kontekst. Det lægges særlig vægt på teksternes strukturelle, litterære og teologiske særpræg.

Indføring i nytestamentlig græsk

TM1002 Indføring i nytestamentlig græsk
10 ECTS-point

Et værktøjsfag, hvor målet er at den studerende skal blive i stand til at læse og forstå Det nye Testamente på originalsproget. Kurset vil give en introduktion til de grundlæggende elementer i græsk grammatik og et indledende møde med NT-tekster. Studenterne vil også få en indføring i brugen af det eksegetiske program Logos Bible Software.

Evangelieforståelse og praktisk anvendelse

TM1515 Evangelieforståelse og praktisk anvendelse
10 ECTS-point

Kurset udmærker sig ved, at det hjælper dig til at trænge dybere ind i, hvad evangeliet og missional tænkning og livsstil er. Det sker dels gennem undervisning og selvstudium, dels ved at bygge bro mellem dit almindelige hverdagsliv og din tjeneste i menigheden gennem coaching og praksis. Vi ønsker med andre ord at hjælpe dig til at vokse i indsigt i evangeliet og modenhed i dit kristenliv, så det fører til frimodighed i mission og glæde i tjenesten for mennesker i din hverdag og i menigheden. Kurset løber over 10 samlinger á 4 timer og strækker sig over et år (august 2018 – juni 2019) og retter sig mod præster, kirkeplantere, bibelstudiegruppeledere, børneklub¬ledere eller andre frivillige i menigheden.

Reformation og lutherdom

TM2507 Reformation og lutherdom
10 ECTS-point

Emnet giver en indføring i reformationsårhundredet og de kirkelige nyordninger som opstod i Europa i 1500-tallet. Der redegøres for den lutherske, calvinske, anglikanske, katolske og radikale reformation og hvordan reformationsbevægelserne førte til kirkelige og samfundsmæssige ændringer i Europa. Reformationernes historiske udbredelse og teologiske særpræg vægtlægges, men reformationsbevægelserne vil også blive set i lyset av samtidens sociale og kulturelle forhold.

Fagbeskrivelser forår 2019

Kristen tro, etik og livstolkning

RLE1003 Kristen tro, etik og livstolkning
10 ECTS-point

Undervisningen giver en indføring i kristen troslære og etik. Studenterne tilegner sig kundskab om åbenbaringsforståel­se, læren om Gud og frelsen, kirken og nådemidlerne. Undervisningen viser sammenhængen mellem disse emner. Desuden gennemgås det bibelske grundlag for etikken og for livstolkningen, og det kristne menneskesyn drøftes.

 

Bibelfag

RLE1003 Bibelfag

10 ECTS

Kurset giver en grundlæggende introduktion til eksegetisk metode. Udvalgte tekster skal fortolkes i deres helhed ud fra deres historiske sammenhæng, med særlig vægt på at fremhæve de litterære og teologiske karakteristika af teksterne. Med udgangspunkt i tekster fra GT gives der også en grundlæggende introduktion til centrale teologiske temaer som skabelse og udvælgelse, pagt, dom og genoprettelse, Zion og teodice. I den forbindelse er der også en introduktion til, hvordan disse temaer danner grundlag for NTs missionstanker. Med udgangspunkt i tekster fra NT lægges der vægt på missionstankens grundlag og gennembrud i den første kirke, samt en grundlæggende introduktion til nogle af de vigtigste Paulinske temaer som apostolat, evangeliet, forholdet mellem jøder og hedninger, retfærdiggørelse af tro, loven og det kristne liv.

 

Nytestamentlige græske tekster

TM1003 Nytestamentlige græske tekster

10 ECTS

Forudsætter at TM1002 eller tilsvarende er bestået. Nytestamentlig græsk er et redskab inden for rammerne af det teologiske studium, og målet med at studere græsk er, at studenterne igennem dette vil kunne læse og forstå Det nye Testamente på dets grundsprog. Kurset fortsætter med nytestamentlig græsk grammatik og oparbejdelse af et centralt ordforråd. Dette arbejde udføres ved at læse tekster fra forskellige nytestamentlige litteraturtyper og med forskellige vanskeligheder. Arbejdet med Logos Bible Software vil blive videreført, og de studerende vil øve sig i at bruge programmet til at analysere tekster syntaktisk. Da nytestamentlig græsk er et redskab til videre arbejde i Det nye Testamente, vil en stor del af tekstvalget være identisk med teksterne i andre eksegetiske emner, især TM2003.

 

Homiletik og kristen formidling

TM1503 Homiletik og kristen formidling

5 ECTS

Emnet giver en grundlæggende indføring i, hvad kristen formidling i mundtlig og skriftlig form er i et luthersk og nutidigt perspektiv. I undervisningen drøftes en række elementer ved forkyndelse og formidling: tekstnærhed i forhold til de meget forskelligartede bibelske tekster og temaer, livsnærhed – den (post)moderne tilhører med kristen eller sekulær baggrund samt gudstjeneste, kirkeår og øvrige kontekst, personlig profil og involvering i budskabet og formidlerens egne styrker og svaghed og endelig med den pædagogisk form ved mundtlig og skriftlig formidling. Emnet er også praktisk vinklet, sådan at studenterne selv tilrettelægger, fremfører og evaluerer en mundtlig og en skriftlig formidling til en defineret målgruppe.

5 ECTS – 24 timer, hvor cirka halvdelen er praktiske opgaver.

Missionsteologi

TM2008 Missionsteologi

10 ECTS

Kurset vil give en introduktion til det bibelske og teologiske grundlag for kirkens missionsopgave. Med udgangspunkt i tekster fra NT vil man fra et helbibelsk perspektiv, gøre rede for den bibelske kontekst og ramme, som missionsopgaven springer ud fra og er og hører hjemme i. Endvidere vil man i lyset af kirkens missionsopgave drøfte forholdet mellem jøder og hedninger. Kurset giver også en introduktion til missionstanken i teologihistorien og en systematisk-teologisk begrundelse for mission med udgangspunkt i læren om den treenige Gud, Kirkens kirkeforståelsen og forholdet mellem kristendommen og de andre religioner. Den systematiske-teologiske begrundelse vil særligt drøfte, hvordan den kristne missionsopgave kan udfolde sig i vores tid i lyset af den økumeniske og sociale kontekst.

Udvalgte tekster fra GT

TM2010 Udvalgte tekster fra GT

10 ECTS

Forudsætter at TM1501 eller tilsvarende er bestået. Emnet er et detaileksegetisk emne, der sigter mod at give en indføring i hovedtekster og teologiske højdepunkter i GT. De angivne pensumtekster vil blive genstand for et detaileksegetisk studie med vægt på deres historiske, litterære og tematisk/teologiske sider. detaileksegesen vil være baseret på den hebraiske tekst. Der vil også blive brugt tid på indledningsspørgsmål, teksternes virknings- og forskningshistorie, og på hermeneutiske refleksioner knyttet til arbejdet med at relatere tekster til moderne problemstillinger og den aktuelle samfundsdebat.

Markusevangeliet og 1. Peters brev

TM2502 Markusevangeliet & 1. Peters brev

10 ECTS

Forudsætter at TM1003 eller tilsvarende er bestået. Kurset præsenterer forskellige videnskabelige metoder, med relevans for for studiet af Markusevangeliet og 1. Peters brev. Teksterne studeres på grundlag af den græske tekst og fortolkes i lyset af deres historiske kontekst. Der lægges særlig vægt på teksternes strukturelle, litterære og teologiske særpræg. Der gives en introduktion til de centrale teologiske temaer i Markusevangeliet, såsom kristologi og messiashemmeligheden, Guds rige, underne, discipelskab, Jesu lidelse, død og opstandelse samt eskatologi. Der gives en indføring til de centrale teologiske temaer i 1 Peters brev som frelse og håb, kristologi, dåben, lidelsen, brugen og betydningen af GT i 1 Peter, samt de kristnes forholdet til omverdenen.