Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
FAGBESKRIVELSER EFTERÅRET 2021

FAGBESKRIVELSER EFTERÅRET 2021

Nærværsstudier

Fagene kan tages som en del af bacheloruddannelsen eller som enkeltfag.

Fagene udbydes som nærværsstudie med fremmøde. 

Indledning til NT og Galaterbrevet

TM2503

10 ECTS

Faget kræver at man har bestået græsk.

Faget giver en indføring i enkelte indledningsspørgsmål til Det Nye Testamente og en grundig indføring i Galaterbrevets teologiske særpræg.

Underemnet Introduktion til NT består dels af en indføring i det synoptiske problem, dels af en indføring i NTs skrifter: deres forfatterskab, adressat, tid og sted for affattelse, genrer og formål samt teologisk indhold og dels af en introduktion til NT-kanonhistorien. Man læser det meste af en omfattende præsentation af en introduktion til NT.

Underemnet Galaterbrevet præsenterer forskellige videnskabelige metoder, der er relevante for studiet af Galaterbrevet. Teksterne studeres på baggrund af den græske tekst og fortolkes i lyset af deres historiske kontekst. Der lægges særlig vægt på tekstens strukturelle og teologiske særpræg. Der gives en indføring til centrale teologiske temaer fra Galaterbrevet som Paulus’ kald og apostolat, jødisk-kristne forhold i Antiokia og i de galatiske kirker, forholdet til de tolv apostle, Paulus’ opponenter og deres identitet og budskab, Ånden, loven, retfærdiggørelse og det nye liv.

Reformation og lutherdom

TM2507

10 ECTS

Faget giver en indføring i reformationens århundrede og de kirkelige reorganisationer, der opstod i Europa i det 16. århundrede. Der redegøres for den lutherske, calvinistiske, anglikanske, katolske og radikale reformation, og hvordan reformationsbevægelserne førte til kirkelige – og samfundsmæssige ændring i Europa. Den historiske udbredelse og teologiske træk ved reformationerne understreges, men reformationsbevægelserne vil også blive set i lyset af nutidens sociale og kulturelle forhold.

Faget giver også en indføring i den videre udvikling og konfessionalisering af lutheranismen, fra at være en tysk reformationsbevægelse i det 16. århundrede til at blive en global kirke i moderne tid. Hovedfokus vil være at redegøre for den videre teologiske udvikling, der fandt sted inden for lutheranismen i forskellige perioder og vise, hvordan den lutherske konfessionalitet er blevet formet og debatteret baseret på forskellige kirkelige og sociale retninger gennem historien.

Den studerende vil også læse nogle kildetekster fra den lutherske bekendelsesdannelse i det 16. århundrede: Confessio Augustana (1530), Martin Luther’s lille katekusmus (1529), De schmalkaldiske artikler (1537) og Koncordieformelen Epitomé (1577).

 • 40 lektioner v. Peter Olsen

  • Tirsdage og torsdage 10-12 fra 10/8 til 9/11 – bortset fra ændringer 10/8, 4/11, 8/11, 9/11 og undervisningsfri dage: 26/8, 31/8, 2/9, 21/9, 23/9, 26/10, 28/10.

Skabelse og forløsning

TM2515

5 ECTS

Faget kræver at man har bestået græsk og latin.

Faget giver en indføring i teologisk antropologi og soteriologi i fortid og nutid, samt i nyere teologisk debat, blandt andet på baggrund af økumeniske dokumenter.

Indføringen skal hjælpe den studerende med at træffe uafhængige og begrundede beslutninger om aktuelle teologiske og økumeniske spørgsmål.

 • 20 lektioner v. Jakob Olsen

  • Onsdage 10-12 fra 15/9 til 24/11.

Introduktion til praktisk teologi og missionsvidenskab

BTM1501

10 ECTS

Faget giver en grundlæggende indføring i praktisk teologi og missionsvidenskab og fagenes centrale problemstillinger og opgaver. Introduktion til praktisk teologi har som mål at præsentere forholdet mellem kristen tro og praksis, kirkelig praksis og teologi som en akademisk disciplin. Faget vil også omfatte en grundlæggende introduktion til de centrale discipliner inden for praktisk teologi: Homiletik, kirkelige handlinger, sjælesorg, liturgi, trosoplæring, ekklesiologi og diakoni.

Introduktionen til missionsvidenskab vil give en indføring i missiologi som en faglig disciplin. Dette inkluderer at se nærmere på missionsfagets plads, metoder og udvikling og definition af missionsbegrebet. Desuden vil faget give en indføring i kulturforståelse og kulturanalyse. Faget giver også et indblik i kirkens og individuelle kristnes forhold til missionens forkyndelse og diakoni og missionens forhold til migrationsspørgsmål og mission i det multikulturelle og multireligiøse landskab i Norge / Danmark.

Markusevangeliet

BTM2003

10 ECTS

Faget kræver at man har bestået græsk.

Faget præsenterer forskellige videnskabelige metoder, der er relevante for studiet af Markusevangeliet. Den litterære, retoriske og bibelteologiske vægtlægning tilsiger, at en helhedslæsning af Markusevangeliet står centralt i faget. Teksterne studeres på baggrund af den græske tekst og fortolkes i lyset af deres historiske kontekst. Der lægges særlig vægt på at lære at eksegere bibeltekst med vægt på teksternes strukturelle, litterære og teologiske særpræg.

I forbindelse med fortolkningen af ​​de forskellige tekster gives der en indføring i centrale bibelteologiske temaer fra Markusevangeliet som kristologi, Guds rige, “evangeliet”, underfortællinger/dæmonuddrivelser, efterfølgelse/etik, eskatologi og lidelseshistorien.

 • 40 lektioner v. Nicolai Techow

  • Mandage og torsdage 10-12 fra 23/8 til 8/11 – bortset fra 30/8.

Indføring i gammeltestamentlig hebraisk

HEB1502

10 ECTS

Bibelhebraisk er et værktøjsfag inden for rammerne af et teologisk studie, og målet er, at de studerende gennem dette får mulighed for at læse og forstå GT på det grundsproget og derefter være i stand til at bruge dette i deres eksegetiske arbejde. Feget giver derfor de studerende en indføring i de grundlæggende elementer i bibelhebraisk grammatik og et første møde med bibelhebraisk prosatekst. De studerende læser omkring 8,5 sider af Biblia Hebraica. For at opnå dette undervises både i morfologi og syntaks.

Jesus Kristus i Bibelen, bekendelse og kontekst

TM2006

10 ECTS

Faget giver en indføring i det bibelske grundlag for læren om Jesus Kristus og hans frelsesgerning. Der gives en indføring i centrale bibeltekster, der har haft den største betydning for udviklingen af ​​kirkens lære om Kristi person og gerning. Faget giver også en indføring i, hvordan kristologien og soteriologien er blevet forstået i den teologihistoriske udvikling og kontekst med særlig vægt på oldkirken, reformationen og moderne tid. Faget vil også give indsigt i moderne kontekstuelle tilrettelæggelser af læren om Kristi person og frelsesgerning.

Diakoni og sjælesorg

PT1502 

10 ECTS

Faget giver en indføring i det unikke ved sjælesorg og diakoni som en central kirkelig funktion. Den relationsskabende komponent i sjælesorgssamtalen vil blive vægtlagt sammen med kundskab og metodologiske elementer hentet fra psykologi, sociologi og pædagogik. Et centralt tema vil være, hvordan man bedst møder mennesker i særlige og udfordrende situationer i sjælesorgen.

I anden del af faget planlægges undervisning relateret til ressourcedokumenterne om diakoni i NLM og Den norske Kirke og til en drøftelse af forskellige måder at tænke diakoniens rolle på. En vigtig del af arbejdet i faget foregår gennem, at de studerende udfører feltarbejde med observation og interview og på den måde får en nærmere indsigt og refleksion over et specifikt diakonalt projekt.

Livssyn og kontekstualisering

PT2002 

10 ECTS

Faget består af to hoveddele; livssyn og kontekstualisering, der tildeles lige stor vægt. Faget fremstår alligevel som en faglig helhed med betydelig aktualitet i forhold til menighedsbygning og mission i en sekulær sammenhæng.

Der gives en indføring i livssyn som begreb og fænomen samt hovedtræk ved centrale religiøse og verdslige livssynsperspektiver i en vestlig sammenhæng. Forskellige aspekter af forholdet mellem ungdomskultur og livssyn belyses, og der fokuseres på livssynsdannelse i en vestlig, (post)moderne kontekst.

Der gives en indføring i forskellige forståelser af og tilgange til kontekstualisering med vægt på den kristne tros møde med forskellige kulturelle kontekster, ​​især i Vesten. En fællesnævner i mangfoldigheden af ​​tilgange til kontekstualisering synes at være, at det indebærer at formidle et autentisk, bibelsk budskab på en relevant, kulturel måde.

 • 20 lektioner v. Jakob Olsen

  • Tirsdage og torsdage 13-15 fra 10/8 til 14/9 – bortset fra 2/9.

 • 20 lektioner v. Kristian Mogensen

  • Tirsdage og torsdage 13-15 fra 12/10 til 18/11.

 

Netstudier

Netstudier er for dig, der ikke kan være tilstede i undervisningslokalet.

Netstudier er betalingskurser. Nedenstående priser gælder fra efteråret 2021:

5 ECTS-points: 900 kr.
10 ECTS-points: 1800 kr.
15 ECTS-points: 2700 kr.
30 ECTS-points: 5400 kr. (30 ECTS-point svarer til fuldtid)

Indføring i Bibelen

BTM1001N

10 ECTS

I dette fag får du en grundlæggende indføring i Bibelen med vægt på tekstgenrer og skriftgrupper samt de forskellige bibelbøgers tilblivelse, struktur og indhold. En indføring gives også til GT og NTs tekst og kanonhistorie.

Derudover får du en grundlæggende indføring i geografiske forhold og centrale historiske epoker og begivenheder i Mellemøsten og Israel på gammeltestamentlig tid. Det samme gælder for nytestamentlig tid med vægt på indføring i NTs tidshistorie og kulturelle og religiøse forhold.

Undervisere: Christian Canu Højgaard & Christian Schøler Holmgaard

Gammeltestamentlig hebraisk / Biblical Hebrew

HEB1501N
HEB1502N
HEB1503N

15/20 ECTS

Faget giver den studerende en grundlæggende forståelse af Det Gamle Testamentes hebraiske sprog og øvelse i analyse og oversættelse. Bibelsk hebraisk er et værktøj inden for rammerne af et teologisk studie, og målet er, at den studerende er i stand til at læse og forstå GT på grundsproget og derefter bruge dette i sit eksegetiske arbejde. For at opnå dette undervises både i formlære og syntaks.

Underviser: Nicolai Winther-Nielsen

Mission i kontekst

TM2009N

10 ECTS

Faget behandler de to temaer globale missionstendenser og roller inden for mission & kulturanalyse og kontekstualisering.
Temaet for globale missionstendenser og roller i mission giver en introduktion til nutidig udvikling i den globale kirke og fokuserer på, hvordan ændringer i den globale kirke påvirker internationale missionsudfordringer.

Desuden adresserer faget forskellige udfordringer relateret til kulturskifteproblematikken med særlig fokus på missionærrollen. Dette inkluderer problemstillinger relateret til missionæridentitet og kald, familieliv, kønsspørgsmål og samarbejdsrelationer i møde med andre kirker og kulturer.

Det andet hovedtema er kulturanalyse og kontekstualisering. Temaet giver en indføring til forskellige teorier og modeller for kultur, verdensbillede, kulturanalyse og interkulturel følsomhed. Temaet har en socialantropologisk tilgang til at give de studerende viden om kulturelle koncepter, samfundsopbygning, sociale processer, rolleforhold, normer, værdier og kulturel helhedsforståelse.

Der gives også en indføring til teorier og synspunkter om forholdet mellem evangeliets universelle karakter og kultur som udtryk for lokal mangfoldighed, om evangeliets evne til at blive oversat og inkarneret i enhver kultur, om forskellige typer af kontekstualisering, om syn på dets anvendelse og om grænser og udfordringer for kontekstualisering i mission.

Underviser: Kristian Mogensen

Jesus Kristus i Bibelen, bekendelse og kontekst

TM2006N

10 ECTS

Faget giver en indføring i det bibelske grundlag for læren om Jesus Kristus og hans frelsesgerning. Der gives en indføring i centrale bibeltekster, der har haft den største betydning for udviklingen af ​​kirkens lære om Kristi person og gerning. Faget giver også en indføring i, hvordan kristologien og soteriologien er blevet forstået i den teologihistoriske udvikling og kontekst med særlig vægt på oldkirken, reformationen og moderne tid. Faget vil også give indsigt i moderne kontekstuelle tilrettelæggelser af læren om Kristi person og frelsesgerning.

Underviser: Carsen Elmelund Petersen